Algemene voorwaarden

U dient deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen vooraleer zich te registeren en gebruik te maken van de Applicatie. Door het installeren en gebruiken van de Applicatie erkent u de gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen en gaat u automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, inclusief de privacyverklaring. Als u deze gebruiksvoorwaarden en/of de privacyverklaring niet aanvaardt, raden wij u aan het gebruik van de App te stoppen. Deze gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan andere algemene of bijzondere voorwaarden die Penalty kan stellen met betrekking tot haar diensten en producten.

Enige uitzondering op deze algemene- en gebruiksvoorwaarden is slechts geldig indien zij schriftelijk is overeengekomen en vastgelegd.

Penalty behoudt zich het recht voor om Gebruikers die de algemene- en gebruiksvoorwaarden niet respecteren, uit te sluiten van het verdere gebruik van de App. In dergelijk geval zal Penalty de user account van deze Gebruiker blokkeren.

Definities

Applicatie of App: de huidige en toekomstige versies van de Penalty software. De App is een digitale tool om statistieken bij te houden van een voetbalploeg voor gebruik op Apple iOS en Android OS-apparaten inclusief alle bij de App horende informatie, en documentatie die het gebruik van de App mogelijk maakt.

Gebruiker: ieder natuurlijk persoon die zich via de App heeft geregistreerd en waarvan de registratie bevestigd is door Penalty. Daartoe maakt hij/zij gebruik van een mobiel apparaat waarop deze App is geïnstalleerd of hij/zij benut deze App op één of andere manier.

Gebruik van de App

Registratie: om van de App gebruik te maken, dient de Gebruiker zich te registreren door middel van zijn/haar e-mailadres of social media account.

Persoonlijk en eerlijk gebruik: enkel de geregistreerde Gebruiker kan zijn profiel gebruiken en verklaart hierbij dat alle informatie die hij aan Penalty verstrekt, volledig waarheidsgetrouw en steeds bijgewerkt is. Het is verboden om onjuiste of misleidende informatie te gebruiken in de App. Een inbreuk op dit verbod kan Penalty ernstige schade toebrengen.

Geen onrechtmatig gebruik: Het is ten strengste verboden de informatie die via de App wordt beschikbaar gemaakt, waaronder de beschermde database van Penalty, te gebruiken voor al dan niet concurrerende commerciële doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, mailings en de creatie van databases zonder voorafgaande toestemming van Penalty.

De Gebruiker mag de App niet gebruiken op een manier die strijdig is met de wet en/of de belangen van Penalty kan schaden en de Gebruiker aanvaardt dat zelf verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor het gebruik van de App.

Beëindigen registratie: Penalty heeft het recht om een account te beëindigen bij iedere overtreding van de gebruiksvoorwaarden of elk ander ongepast gebruik/misbruik dat Penalty rechtstreeks of onrechtstreeks schade kan berokkenen. Dit doet geen afbreuk van het recht van Penalty om eventuele schade door onrechtmatig gerbruik te verhalen op de Gebruiker.

Indien dergelijk misbruik of ongepast gebruik wordt vastgesteld, kan Penalty een beslising nemen, onder andere doch niet beperkt tot het verbod van de overtreder om nog verder gebruik te kunnen maken van de App, burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging in geval van zeer ernstige inbreuken. Penalty heeft in haar beoordeling een discretionaire bevoegdheid en zij heeft steeds het laatste oordeel.

De Gebruiker is verplicht zijn useraccount alleen zelf te gebruiken en zijn wachtwoord geheim te houden. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle handelingen uitgevoerd bij het gebruik van zijn user-account, tenzij de Gebruiker slachtoffer is van aantoonbaar misbruik van zijn user-account. Zodra de Gebruiker zich bewust is of er zich bewust van diende te zijn dat derden toegang hebben tot zijn gegevens, of zich op enige andere manier toegang tot zijn useraccount hebben verschaft, dient hij dit onmiddellijk te melden aan Penalty op via e-mail (reinvanleirsberghe@hotmail.com). Penalty is bevoegd om de useraccount te blokkeren totdat de situatie is opgehelderd.

De App wordt aan de Gebruiker gratis ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De Gebruiker zal niet, noch derden namens hem/haar toestaan (i) kopieën van de App te maken en te verspreiden (ii) proberen de App of delen ervan te kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, reverse engineeren, decompileren, overdragen, uitwisselen, vertalen of afgeleide producten van welke aard dan ook van de App te maken.

Respect voor eigendom

Alle handelsmerken, auteursrechten, database-rechten en andere intellectuele eigendomsrechten in de App, van welke aard dan ook, samen met de onderliggende software, zijn beschermde eigendom van Penalty, haar licentiegevers of van derden. De teksten, afbeeldingen, merken, logo’s en andere items in de App mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of opgeslagen, anders dan noodzakelijk voor het normale gebruik van de App.

Eender welk gebruik dat niet valt binnen het beperkte individuele gebruiksrecht dat door deze gebruiksvoorwaarden wordt toegestaan, is slechts geoorloofd mits uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van Penalty .

Als Penalty u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de App te laten opnemen, zoals foto’s, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden hebt verkregen. Door dergelijke foto’s of andere materialen in de App te gebruiken, geeft u uitdrukkelijk toestemming aan Penalty om deze materialen te gebruiken voor de doeleinden van de App. In elk geval draagt Penalty geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van dergelijke materialen en vrijwaart u Penalty tegen eender welke aanspraken van derden met betrekking tot materialen die u zelf hebt gebruikt.

Licentie

Penalty verleent de Gebruiker hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, gratis en herroepbare licentie om de App te gebruiken voor uw persoonlijk gebruik in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

Beëindiging

Penalty kan het gebruik van de App op elk moment na voorafgaande informatie beëindigen. Bij beëindiging (i) worden de rechten en licenties, die in deze overeenkomst aan u zijn verleend, beëindigd en (ii) moet u ieder gebruik van de App staken.

Aansprakelijkheid

De informatie op de App is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Penalty streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de App toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, wordt u gevraagd om ons hierover in te lichten via onderstaande contactgegevens. Penalty kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Hoewel Penalty haar uiterste best doet om u hoogstaande diensten en producten aan te bieden kunnen wij geen garantie geven voor de volledigheid of nauwkeurigheid van de verstrekte informatie, en evenmin voor het feit dat het gebruik van deze App of websites waarnaar rechtstreeks of onrechtstreeks wordt verwezen vrij zouden zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen. Penalty is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke schade die het gevolg is van risico’s die eigen zijn aan dit soort mobiele toepassingen.

In geen geval zal Penalty aansprakelijk zijn voor enige directe, speciale, morele of gevolgschade of schade van welke aard ook die kan ontstaan door uw gebruik of toegang tot de App, behoudens in geval van opzettelijke of zware fouten vanwege Penalty. Penalty is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade.

U gebruikt deze App geheel op uw eigen verantwoordelijkheid. Voor inhoud die voor rekening van derden wordt gecommuniceerd door de App maar waarvoor de desbetreffende derde partij integraal en alleen verantwoordelijk is, kan Penalty niet aansprakelijk worden gesteld.

Beschikbaarheid

Voor elke betwisting, voortkomend uit deze gebruiksvoorwaarden, het gebruik van deze App of de privacyverklaring, zal Belgisch recht van toepassing zijn. De rechtbank van arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge zal hiervoor uitsluitend bevoegd zijn.

Klachten

In het geval een Gebruiker of een derde meent verboden content op te merken of een inbreuk op de algemene- en gebruiksvoorwaarden, kan hij Penalty daarvan gemotiveerd op de hoogte brengen via e-mail (reinvanleirsberghe@hotmail.com).

Penalty kan tussenkomen bij geschillen tussen gebruikers en heeft het recht om eender welke content te verwijderen, als dit materiaal in strijd is met de algemene voorwaarden of als het materiaal schadelijk is voor Gebruikers, Penalty of een derde partij. Penalty heeft in haar beoordeling een discretionaire bevoegdheid en zij heeft steeds het laatste oordeel.

Overdracht

Penalty heeft het recht alle of een deel van haar contractuele rechten en plichten aan een derde over te dragen, zonder dat de Gebruiker hiervoor toestemming moet geven en zonder dat deze enige schadevergoeding kan eisen in verband met deze overdracht.

Toepasselijk recht

Voor elke betwisting, voortkomend uit deze gebruiksvoorwaarden, het gebruik van deze App of de privacyverklaring, zal Belgisch recht van toepassing zijn. De rechtbanken van de plaats van onze maatschappelijke zetel zullen hiervoor uitsluitend bevoegd zijn.

Contact

Indien u verdere vragen heeft met betrekking tot het gebruik van de App, kan u ons contacteren via e-mail (reinvanleirsberghe@hotmail.com).

Wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden

Penalty kan in de toekomst besluiten deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, bv. onder andere doch niet beperkt tot in geval van gewijzigde wetgeving of om economische redenen. In zulk geval zal Penalty de Gebruikers hiervan op de hoogte stellen via de App en/of via andere communicatiekanalen en zal uw expliciet akkoord worden gevraagd. Zonder de uitdrukkelijk aanvaarding zal u geen gebruik meer kunnen maken van de App.